DUYURULAR
Anasayfa / Duyurular
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/4)

TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/4)
Başvuru
MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “Diğerleri”
tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin
süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda
bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr)
“Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/soruşturmalar” bağlantısından
ulaşılabilmektedir.
Ön inceleme
MADDE 2 – (1) Korunma önlemi sonrası 2013 yılında ithalat miktarının azalmaya başladığı tespit edilmiştir.
(2) Yerli üreticilerin bazı ekonomik göstergelerinin olumsuz seyrettiği görülmüştür.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak
8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik)
hükümleri çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan çift yönlü gerdirilmiş
polipropilenin İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi
ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına
karar vermiştir.
Soruşturmanın yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından
yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: (+90 312) 204 75 00 Faks: (+90 312) 204 86 33
İnternet sitesi: http://www.tpsa.gov.tr
E-posta: korunma@ekonomi.gov.tr
İlgili taraflar
MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi
gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.
Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi
MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde
gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş
yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda
beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf
Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları
gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması
mümkün bulunmaktadır.
(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını
ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe
dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İlgili tarafların dinlenmesi
MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda
belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı
yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda)
ilan edilecektir. Ayrıca talep edilmesi halinde Genel Müdürlükçe ilgili taraflar tek tek de dinlenebilecektir.
Gizlilik
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde
belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel
Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından
sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.
Soruşturmanın süresi
MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu
süre altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İLETİŞİM
Adres: Alsancak Mahallesi 1469.Sokak Gar Apartmanı No:99 Kat:2 Daire:3 Konak/İZMİR
Telefon: +90 232 421 04 51
Faks: + 90 232 421 08 38
E-Posta: info@bgmbaray.com.tr